skip to main content
Language:
Search Limited to: Search Limited to: Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Results 1 - 50 of 287,286  for Everything (Includes Articles)

Results 1 2 3 4 5 next page
Show only
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Science and literary criticism

Herbert Dingle 1890-

969

Available at UDM McNichols Campus Library  UDM McNichols Library Stacks  (PN81 .D5 1969 )()

2
Nirāt Malē thēthai ; thalǣng rư̄ang sadet phrarātchadamnœ̄n thāng chonlamāk
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Nirāt Malē thēthai ; thalǣng rư̄ang sadet phrarātchadamnœ̄n thāng chonlamāk

Vajiravudh Vajiravudh (King of Siam)

2465

Full text available

3
Kham chan ʻūai phō̜n: kǣ Čhāngwāng ʻĒk læ Nāiphon Thō Čhao Phrayā Rāmrākhop M.R. Phūsamretrātchakān Mahātlek læ Samuharātchaʻongkharak nai wāra khlāi wan kœ̄t wan thī 5 Tulākhom Phraphutthasakkarāt 2465
Material Type:
Book
Add to e-Shelf
4
Kham klō̜n
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Kham klō̜n

Phātsakō̜rawong (Phō̜n Bunnāk) Gedney, William J (Prince, Son of Mongkut, King of Siam) ; Damrongrāchānuphāp (Prince, Son of Mongkut, King of Siam)

2465

Full text available

5
Khlōng krathū Wachirayān
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Khlōng krathū Wachirayān

Gedney, William J (Prince, Son of Mongkut, King of Siam) ; Narāthippraphanphong (Prince, Son of Mongkut, King of Siam)

2465

Full text available

6
Nirāt Sunthō̜n Phū 4 rư̄ang
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Nirāt Sunthō̜n Phū 4 rư̄ang

Sunthō̜n Phū Gedney, William J (Prince, Son of Mongkut, King of Siam) ; Damrongrāchānuphāp (Prince, Son of Mongkut, King of Siam)

2465

Full text available

7
Khlōng nirāt Thāo Suphattikānphakdī
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Khlōng nirāt Thāo Suphattikānphakdī

Chulalongkorn

2465

Full text available

8
Singkhālōwāthasūt kham chan
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Singkhālōwāthasūt kham chan

Wisutsākhō̜nrāt (Chōt) Gedney, William J

2465

Full text available

9
Khlōngphāp phra rātchaphongsāwadān
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Khlōngphāp phra rātchaphongsāwadān

Damrong Rajanubhab (Prince)

2465

Full text available

10
Khlōng phāp phrarātchaphong sāwadān
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Khlōng phāp phrarātchaphong sāwadān

Chœ̄i ʻanuchitchānchai (Khunying) ; ʻanuchitchānchai (Sāi) (Phrayā)

2465

Full text available

11
Phlēng chō̜i
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Phlēng chō̜i

Gedney, William J

v.8

2465

Full text available

12
Sēphā rư̄ang phrarātchaphongsāwadān
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Sēphā rư̄ang phrarātchaphongsāwadān

Sunthō̜n Phū Gedney, William J (Prince, Son of Mongkut, King of Siam) ; Damrongrāchānuphāp (Prince, Son of Mongkut, King of Siam)

2465

Full text available

13
Lilit Yūan phāi: chabap mī khamplǣ
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Lilit Yūan phāi: chabap mī khamplǣ

Gedney, William J

2465

Full text available

View all versions
14
Phlēng yāo konlabot læ konlaʻaksō̜n: tǣng čhārưk thī Wat Phrachētuphon nai ratchakān thī 3
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Phlēng yāo konlabot læ konlaʻaksō̜n: tǣng čhārưk thī Wat Phrachētuphon nai ratchakān thī 3

Gedney, William J (Prince, Son of Mongkut, King of Siam) ; Damrongrāchānuphāp (Prince, Son of Mongkut, King of Siam)

2465

Full text available

15
Sēphā rư̄ang phrarātchaphongsāwadān
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Sēphā rư̄ang phrarātchaphongsāwadān

Sunthō̜n Phū Damrongrāchānuphāp (Prince, Son of Mongkut, King of Siam) ; Hō̜phrasamut Wachirayān

2465

Full text available

16
Phlēng yāo chalœ̄m phrakīat
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Phlēng yāo chalœ̄m phrakīat

Phum Gedney, William J (Prince, Son of Mongkut, King of Siam) ; Damrongrāchānuphāp (Prince, Son of Mongkut, King of Siam)

2464

Full text available

View all versions
17
Nangsư̄ čhit nāi
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Nangsư̄ čhit nāi

Gedney, William J

2464

Full text available

18
Botklō̜n klō̜m dek
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Botklō̜n klō̜m dek

Hō̜ Phrasamut Wachirayān

2464

Full text available

19
Prachum kāp hē rơ̄a
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Prachum kāp hē rơ̄a

Gedney, William J

2464

Full text available

20
Kānthudong khō̜ng Chi Hārōn
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Kānthudong khō̜ng Chi Hārōn

Byron, George Gordon Byron Gedney, William J (Phrayā) ; Phithakpraisanīrāt (Thom Ratchataprakō̜n) (Phrayā)

2464

Full text available

21
Bot lakhō̜n rư̄ang rāchāthirāt
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Bot lakhō̜n rư̄ang rāchāthirāt

Gedney, William J

v.5

2464

Full text available

View all versions
22
Kl ̜ōn čhārưk tǣng prathīp thī Bāng Pa ʻIn: mư̄a ngān Ratchadāphisēk nai Ratchakān thī 5
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Kl ̜ōn čhārưk tǣng prathīp thī Bāng Pa ʻIn: mư̄a ngān Ratchadāphisēk nai Ratchakān thī 5

Gedney, William J (Prince, Son of Mongkut, King of Siam) ; Sommotʻamō̜nphan (Prince, Son of Mongkut, King of Siam)

2464

Full text available

23
Phlēng khap sāo samrœ̄ng: Nanthaʻutthayān, 30 Mō̜. Khō̜. 63
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Phlēng khap sāo samrœ̄ng: Nanthaʻutthayān, 30 Mō̜. Khō̜. 63

2463

Full text available

24
Khlōng chalœ̄m phrakīat Somdet Čhaofā Krom Phrayā Bamrāppō̜rapak
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Khlōng chalœ̄m phrakīat Somdet Čhaofā Krom Phrayā Bamrāppō̜rapak

Gedney, William J (King of Siam) ; Chulalongkorn (King of Siam)

2463

Full text available

25
Khlōng suphāsit čhao nāi
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Khlōng suphāsit čhao nāi

Gedney, William J (King of Siam) ; Chulalongkorn (King of Siam)

2463

Full text available

26
Khlōng thāi: lēm dīeo čhop
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Khlōng thāi: lēm dīeo čhop

Gedney, William J

2463

Full text available

27
Nangsư̄ thō̜n phit
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Nangsư̄ thō̜n phit

Yū Laowat Gedney, William J

2463

Full text available

28
Phrarātchaniphon khlōng suphāsit 3 rư̄ang: khư̄ suphāsit sōlottraiyāng, suphāsit narưthammanākān, suphāsit māndā sō̜n ʻĀbū Hasan
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Phrarātchaniphon khlōng suphāsit 3 rư̄ang: khư̄ suphāsit sōlottraiyāng, suphāsit narưthammanākān, suphāsit māndā sō̜n ʻĀbū Hasan

Chulalongkorn Gedney, William J ; Hō̜phrasamut Wachirayān

2463

Full text available

29
Klō̜n nirāt ko̜ kǣo Kānkatta
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Klō̜n nirāt ko̜ kǣo Kānkatta

Rātchasombat (Kārawēk Rattanakun) Gedney, William J

2463

Full text available

View all versions
30
Khlōng phrarātchaphithī Thawāthotsamāt
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Khlōng phrarātchaphithī Thawāthotsamāt

Bamrāppō̜rapak Pǣn (Čhaochō̜m, Consort of Chulalongkorn, King of Siam)

2463

Full text available

31
Nirāt Phra Pathom Čhēdī
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Nirāt Phra Pathom Čhēdī

Čhakkapānī (Rǣk) Gedney, William J

2463

Full text available

32
Khlōng phrarātchaphithī thawāthotsamāt
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Khlōng phrarātchaphithī thawāthotsamāt

Bamrāppō̜rapak Gedney, William J

2463

Full text available

33
Klō̜n nārīrom
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Klō̜n nārīrom

Hō̜ Phrasamut Wachirayān (Thailand)

2462

Full text available

34
Klō̜n phlēng yāo sanrasœ̄n phrakīat
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Klō̜n phlēng yāo sanrasœ̄n phrakīat

Mī (Mahātlek) Gedney, William J

2462

Full text available

35
Chalœ̄m prakīat kasattrī khamchan
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Chalœ̄m prakīat kasattrī khamchan

Narāthippraphanphong Phanphimon (M.C)

2462

Full text available

36
Nirāt mư̄ang thēt
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Nirāt mư̄ang thēt

Gedney, William J

2462

Full text available

37
Lǣ thēt prawat Kō̜ng Thahān Bok Rotyon sơng pai nai ngān phrarātchasongkhrām Thawīp Yurōp: phāk 1 Ph.S. 2461
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Lǣ thēt prawat Kō̜ng Thahān Bok Rotyon sơng pai nai ngān phrarātchasongkhrām Thawīp Yurōp: phāk 1 Ph.S. 2461

Khlơ̄p Kēsō̜n Gedney, William J

2462

Full text available

38
Khlōng suphāsit: čhāk "Nangsư̄phim Dusit Samit"
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Khlōng suphāsit: čhāk "Nangsư̄phim Dusit Samit"

Vajiravudh Gedney, William J

2462

Full text available

39
Sēphā rư̄ang ʻĀbū Hasan
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Sēphā rư̄ang ʻĀbū Hasan

Plǣk Phưngbun Na Krungthēp (M. R) ; Rātchamanū (Thō̜ngyū) (Phra)

2462

Full text available

40
Chan Kritsanā sō̜n nō̜ng
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Chan Kritsanā sō̜n nō̜ng

Paramānuchit Chinōrot Gedney, William J

2462

Full text available

41
Prachum bot sakkrawā lēn thawāi nai ratchakān thī 5
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Prachum bot sakkrawā lēn thawāi nai ratchakān thī 5

Gedney, William J (Prince, Son of Mongkut, King of Siam) ; Damrongrāchānuphāp (Prince, Son of Mongkut, King of Siam)

2461

Full text available

42
Lilit yō̜ phrakīat lǣ khlōng phranām phračhaolūkthœ̄ nai ratchakān thī 4
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Lilit yō̜ phrakīat lǣ khlōng phranām phračhaolūkthœ̄ nai ratchakān thī 4

Chulalongkorn Gedney, William J

2461

Full text available

43
Nirāt bāng rư̄ang: klō̜n suphāp
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Nirāt bāng rư̄ang: klō̜n suphāp

Gedney, William J ; Sunthō̜n Phū

2461

Full text available

44
Khlōng rơ̄a phraprathīp
Material Type:
Book
Add to e-Shelf

Khlōng rơ̄a phraprathīp

Sāraprasœ̄t (Nut) Gedney, William J

2461

Full text available

45
Čhotmāihēt lǣ nirāt Lō̜ndō̜n rư̄ang rātchathūt thai pai Prathēt ʻAngkrit nai Ratchakān thī 4 mư̄a pī maseng Čhunlasakkarāt 1219 Phō̜.Sō̜. 2400: chabap chamra mai nai Hō̜phrasamut Wachirayān
Material Type:
Book
Add to e-Shelf
46