skip to main content
Language:
Search Limited to: Search Limited to: Resource type Show Results with: Show Results with: Index

Discovery of six new susceptibility loci and analysis of pleiotropic effects in leprosy

Liu, Hong ; Irwanto, Astrid ; Fu, Xi'an ; Yu, Gongqi ; Yu, Yongxiang ; Sun, Yonghu ; Wang, Chuan ; Wang, Zhenzhen ; Okada, Yukinori ; Low, Huiqi ; Li, Yi ; Liany, Herty ; Chen, Mingfei ; Bao, Fangfang ; Li, Jinghui ; You, Jiabao ; Zhang, Qilin ; Liu, Jian ; Chu, Tongsheng ; Andiappan, Anand Kumar ; Wang, Na ; Niu, Guiye ; Liu, Dianchang ; Yu, Xiulu ; Zhang, Lin ; Tian, Hongqing ; Zhou, Guizhi ; Rotzschke, Olaf ; Chen, Shumin ; Zhang, Xuejun ; Liu, Jianjun ; Zhang, Furen

Nature genetics, 2015-03, Vol.47 (3), p.267-271 [Peer Reviewed Journal]

Full text available

Citations Cited by

Searching Remote Databases, Please Wait